Kayakomat logo
Kayakomat logo - mobile
test

Terms & Conditions

....

These are the terms & conditions applied to bookings with KAYAKOMAT. The final agreement is between the renter and the lessor/operator. Specific lessor information is visible in the terms that a renter must accept before making a booking


 1. Svenska
 2. English
 3. Deutch
 4. Español
 5. Français


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Särskilda villkor hyra av SUP och kajak 

Uthyrare:

Org nr:

Adress:

E-post:

Telefon: 


Du ska paddla, vad kul! Du är snart klar med din bokning!!! Men innan vi släpper ut dig på böljan blå vill vi att du läser och godkänner följande:

Säkerhetsföreskrifter

Din säkerhet är det absolut viktigaste för oss. Vi vill därför att du studerar följande noggrant! Hyrestagaren försäkrar härmed att hen satt sig in vad användandet innebär och studerat, speciellt säkerhetstipsen, på följande hemsida www.kayakomat.com/safety

Hyrestagaren är införstådd med att bära flytväst vid all paddling. Väger hyrestagaren under 40 kg eller över 130kg är hyrestagaren införstådd med att denne måste medtaga egen flytväst.

Hyrestagaren är införstådd med att all paddling sker på egen risk.


Bokningsvillkor & avbokningar

Alla bokningar är bindande och vid avbokning sker ingen återbetalning. För återbetalning vid tex. avbokning på grund av sjukdom skall hyrestagaren vända sig till sitt försäkringsbolag.


Utrustningens användning

Utrustningen får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller med hyrestagarens samtycke och på hans ansvar, av annan person. Hyrestagaren ansvarar för att samtliga brukare tagit del av dessa villkor.


Hyra, deposition och efterdebitering

Hyran för utrustningen erläggs vid bokningen. Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att utrustningen inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Uthyraren äger rätt att debitera ett depositionsbelopp utöver hyran för att täcka eventuella skador på, eller förkommen utrustning. Uthyraren skall lösa depositionsbeloppet senast 48 timmar efter att hyresperioden avslutats. 

Uthyraren äger rätt att efterdebitera hyrestagarens kreditkort för skadad och/eller förkommer utrustning motsvarande gällande prislista. Vid skada har hyrestagaren som alternativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren, rätt att på egen bekostnad låta reparera skada fackmässigt. Härvid har hyrestagaren att erlägga hyra tills utrustningen är reparerad och återlämnad till uthyraren. 

I det fall att efterdebitering av hyrestagarens kreditkort inte är möjligt äger Uthyraren rätt att fakturera hyrestagaren varvid hyrestagaren skall reglera fakturan inom 10 dagar från fakturadatum.


Skötsel och försiktighet

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen vårdas väl och skall se till att den återlämnas ren och i funktionsdugligt skick.

Uthyraren äger rätt att debitera hyrestagaren en städavgift om 300kr i det fall utrustningen återlämnas utan att utrustningen rengjorts efter användning.


Underrättelse

Hyrestagaren skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på utrustningen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas.


Skada vållad av tredje part / olycka / stöld, åberopande av försäkring

Det åligger hyrestagaren att vid stöld av, samt vid skada på utrustningen som åsamkats av tredje part, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och, även i samband med olyckshändelse, själv åberopa sin försäkring för att söka ersättning för de kostnader Uthyraren debiterat hyrestagaren. Uthyraren har inget ansvar vid sådana händelser och kommer att debitera hyrestagaren i enlighet med dessa särskilda villkor.


Återlämnande av utrustning 

Det kanske står någon som ska ut och paddla och väntar på att du ska lämna igen din SUP/kajak på avtalad tid. Så tänk på att om du lämnar försent så kan det innebära att någon annans paddlingsupplevelse går i kras. Så var noga med att passa återlämningstiden!!!


Om du absolut inte klara att lämna tillbaka SUP/kajaken i tid SÅ MEDDELA oss via telefon eller SMS via numret på din bokningsbekräftelse. Genom att klicka i rutan nedan godtar du härmed att vi debiterar en förseningsavgift om 500 kr på ditt kort utöver tillkommande hyreskostnaden enligt vår prislista för den tid du hyr SUP/kajak utöver den avtalade tiden. 

Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna utrustningen på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt avtalats.

Vid återlämnandet skall utrustningen lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. 


Rengöring

Utrustningen skall rengöras, torkas ur och ställas tillbaka på anvisad plats. Om hyrestagaren inte återlämnar utrustningen enligt avtalet är denne alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa utrustningen till sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Städavgift utgår enligt rådande prislista, för närvarande 300kr.

   

Hävning

Uthyraren har rätt att häva avtalet om

a) hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint honom om detta,

b) utrustningen utsätts för onormal användning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger

c) hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.


Säkerhet -igen!

Vi vill här på slutet återkomma till din säkerhet en gång till. Du har väl noga kollat säkerhetslänken 

Och!!!!

 • Paddla ALDRIG utan flytväst.
 • Väger hyrestagaren under 40 kg eller över 130kg är hyrestagaren införstådd med att denne måste medtaga egen flytväst.
 • Om vattnet är kallt a.) paddla inte ensam, b.) paddla nära land c.) bär erforderlig klädsel = TORRDRÄKT
 • Kolla vädret innan du paddlar ut. Vid minsta osäkerhet om väderleken: a.) paddla inte ensam, b.) paddla nära land c.) bär erforderlig klädsel= TORRDRÄKT

All användning sker på hyrestagarens egen risk.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General conditions for SUP and kayak rental 


Lessor: 

Org no: 

Address: 

E-mail: 

Phone: 


You are going paddling, what fun! You are almost done with your booking!!! But before we let you out on the blue wave, we want you to read and accept the following:


Safety regulations

Your safety is the most important thing for us. We would therefore like you to study the following carefully! The lessee hereby declares that he/she has familiarized himself/herself with the use of the boat and has studied the safety tips on the following website www.kayakomat.com/safety

The renter agrees to wear a life jacket during all paddling. If the hirer weighs less than 40 kg or more than 130 kg, the hirer agrees that they must bring their own life jacket.

The hirer agrees that all paddling is at their own risk.


Booking conditions & cancellations

All bookings are binding and in case of cancellation there is no refund. For refunds in case of cancellation due to illness, the renter must contact their insurance company.


Use of the equipment

The equipment may be used for normal use within Sweden by the lessee or, with the lessee's consent and at his responsibility, by another person. The Lessee is responsible for ensuring that all users have read these conditions.


Rent, deposit and late charges

The rent for the equipment is paid at the time of booking. The lessee is responsible to the lessor for ensuring that the equipment is not damaged or lost during the rental period. The Lessor is entitled to charge a deposit in addition to the rent to cover any damage to, or loss of, the equipment. The Lessor shall pay the deposit no later than 48 hours after the end of the rental period. 

The Lessor is entitled to charge the Lessee's credit card for damaged and/or lost equipment in accordance with the current price list. In the event of damage, as an alternative to compensating the Lessor as described above and in agreement with the Lessor, the Lessee is entitled to have the damage professionally repaired at his own expense. In this case, the lessee must pay rent until the equipment is repaired and returned to the lessor. 

In the event that it is not possible to charge the Lessee's credit card, the Lessor is entitled to invoice the Lessee, whereby the Lessee must settle the invoice within 10 days of the invoice date.


Maintenance and care

The Lessee is responsible for the proper care of the equipment and must ensure that it is returned clean and in working order.

The Lessor is entitled to charge the Lessee a cleaning fee of SEK 300 if the equipment is returned without being cleaned after use.


Notification

The Lessee shall notify the Lessor as soon as possible of any faults or damage to the equipment and of any theft during the rental period. Following such notification, the lessor shall inform the lessee of the measures to be taken.


Damage caused by a third party / accident / theft, invoking the insurance policy

In the event of theft or damage to the equipment caused by a third party, it is the Lessee's responsibility to report the theft/damage to the police in the place where the theft/damage occurred and, even in the event of an accident, to make use of his own insurance to seek reimbursement of the costs charged to the Lessee by the Lessor. The Lessor is not liable in such cases and will charge the Lessee in accordance with these special conditions.


Return of equipment 

There may be someone out paddling and waiting for you to return your SUP/kayak at the agreed time. So keep in mind that if you leave too late, it could mean that someone else's paddling experience is ruined. So be sure to fit the return time!!!


If you absolutely cannot return the SUP/kayak on time, please NOTIFY us by phone or SMS via the number on your booking confirmation. By clicking the box below, you hereby agree that we will charge a late fee of SEK 500 on your card in addition to the additional rental cost according to our price list for the time you rent the SUP / kayak in addition to the agreed time. 

At the end of the rental period, the renter must return the equipment to the place where it was picked up or at a place specifically agreed.

Upon return, the equipment shall be left in the same condition as when it was picked up, except for normal wear and tear. 


Cleaning

The equipment shall be cleaned, dried out and returned to the designated place. If the lessee does not return the equipment according to the agreement, he is always obliged to reimburse the lessor for the costs necessary to restore the equipment to a place where it can be used by the lessor. A cleaning fee is charged according to the current price list, currently SEK 300.


Cancellation

The lessor is entitled to terminate the contract if

(a) the lessee fails to meet his payment obligations to the lessor and does not pay within a reasonable time after the lessor has reminded him of them

(b) the equipment is subject to abnormal use or neglect such that there is a significant risk of depreciation in value

c) the lessee is otherwise in breach of a provision of this agreement, compliance with which is of essential importance to the lessor.


Safety - again!

At the end, we want to come back to your security once more. You have carefully checked the security link. 

And !!!!

 • NEVER paddle without a life jacket.
 • If the hirer weighs less than 40 kg or more than 130 kg, the hirer agrees that they must bring their own life jacket.
 • If the water is cold a.) don't paddle alone, b.) paddle close to shore c.) wear the required clothing = DROUGHT.
 • Check the weather before going out. If there is any uncertainty about the weather: a.) do not paddle alone, b.) paddle close to the shore c.) wear the required clothing = DRYING DRESS.

All use is at the hirer's own risk.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allgemeine Bedingungen für die Vermietung von SUP und Kajak 


Vermieter: 

Org-Nr: 

Anschrift: 

E-Mail: 

Telefon: 


Sie gehen paddeln, was für ein Spaß! Sie sind fast fertig mit Ihrer Buchung!!! Aber bevor wir Sie auf die blaue Welle entlassen, möchten wir, dass Sie das Folgende lesen und akzeptieren:


Sicherheitsbestimmungen

Ihre Sicherheit ist für uns das Wichtigste. Wir möchten Sie daher bitten, das Folgende sorgfältig zu studieren! Der Mieter erklärt hiermit, dass er sich mit der Benutzung des Bootes vertraut gemacht und die Sicherheitstipps auf der folgenden Website studiert hat

Der Mieter verpflichtet sich, während des gesamten Paddelns eine Schwimmweste zu tragen. Wenn der Mieter weniger als 40 kg oder mehr als 130 kg wiegt, erklärt sich der Mieter damit einverstanden, dass er seine eigene Schwimmweste mitbringt.

Der Mieter erklärt sich damit einverstanden, dass das Paddeln auf eigene Gefahr erfolgt.


Buchungsbedingungen & Stornierungen

Alle Buchungen sind verbindlich und im Falle einer Stornierung gibt es keine Rückerstattung. Für Rückerstattungen im Falle einer Stornierung aufgrund von Krankheit muss sich der Mieter an seine Versicherungsgesellschaft wenden.


Nutzung der Ausrüstung

Die Ausrüstung kann für den normalen Gebrauch innerhalb Schwedens durch den Mieter oder, mit seiner Zustimmung und auf seine Verantwortung, durch eine andere Person genutzt werden. Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer diese Bedingungen gelesen haben.


Miete, Kaution und Verzugszinsen

Die Miete für die Ausrüstung ist bei der Buchung zu entrichten. Der Mieter ist gegenüber dem Vermieter dafür verantwortlich, dass die Ausrüstung während der Mietzeit nicht beschädigt wird oder verloren geht. Der Vermieter ist berechtigt, zusätzlich zum Mietpreis eine Kaution zu erheben, um eventuelle Schäden oder den Verlust der Ausrüstung abzudecken. Der Vermieter ist verpflichtet, die Kaution spätestens 48 Stunden nach Ende der Mietzeit zu zahlen. 


Der Vermieter ist berechtigt, die Kreditkarte des Mieters für beschädigte und/oder verlorene Geräte gemäß der aktuellen Preisliste zu belasten. Im Schadensfall ist der Mieter berechtigt, alternativ zur oben beschriebenen Entschädigung des Vermieters und in Absprache mit dem Vermieter, den Schaden auf eigene Kosten fachgerecht beheben zu lassen. In diesem Fall hat der Mieter die Miete zu zahlen, bis das Gerät repariert und an den Vermieter zurückgegeben wurde. 


Sollte eine Belastung der Kreditkarte des Mieters nicht möglich sein, ist der Vermieter berechtigt, dem Mieter eine Rechnung zu stellen, wobei der Mieter die Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum zu begleichen hat.


Wartung und Pflege

Der Mieter ist für die ordnungsgemäße Pflege der Geräte verantwortlich und hat dafür Sorge zu tragen, dass diese sauber und funktionstüchtig zurückgegeben werden.

Der Vermieter ist berechtigt, dem Mieter eine Reinigungsgebühr von 300 SEK in Rechnung zu stellen, wenn das Gerät nach der Benutzung ungereinigt zurückgegeben wird.


Benachrichtigung

Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter Mängel oder Schäden an den Geräten sowie Diebstähle während der Mietzeit so schnell wie möglich zu melden. Nach einer solchen Meldung informiert der Vermieter den Mieter über die zu treffenden Maßnahmen.


Beschädigung durch Dritte / Unfall / Diebstahl, Inanspruchnahme der Versicherung

Im Falle eines Diebstahls oder einer Beschädigung der Ausrüstung durch Dritte ist der Mieter verpflichtet, den Diebstahl/Schaden bei der Polizei des Ortes anzuzeigen, an dem der Diebstahl/Schaden eingetreten ist, und, auch im Falle eines Unfalls, seine eigene Versicherung in Anspruch zu nehmen, um die Erstattung der dem Mieter vom Vermieter in Rechnung gestellten Kosten zu beantragen. Der Vermieter ist in solchen Fällen nicht haftbar und stellt dem Mieter die Kosten gemäß den vorliegenden besonderen Bedingungen in Rechnung.


Rückgabe der Ausrüstung 

Es kann sein, dass jemand draußen paddelt und darauf wartet, dass Sie Ihr SUP/Kajak zur vereinbarten Zeit zurückgeben. Denken Sie also daran, dass, wenn Sie zu spät gehen, dies bedeuten könnte, dass jemand anderes sein Paddelerlebnis ruiniert. Halten Sie also die Rückgabezeit ein!!!


Wenn Sie das SUP/Kajak absolut nicht rechtzeitig zurückgeben können, benachrichtigen Sie uns bitte per Telefon oder SMS über die Nummer auf Ihrer Buchungsbestätigung. Durch Anklicken des untenstehenden Kästchens erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir für die Zeit, in der Sie das SUP/Kajak über die vereinbarte Zeit hinaus mieten, eine Verspätungsgebühr von 500 SEK auf Ihrer Karte erheben, zusätzlich zu den zusätzlichen Mietkosten gemäß unserer Preisliste. 


Am Ende des Mietzeitraums muss der Mieter die Ausrüstung an dem Ort zurückgeben, an dem er sie abgeholt hat, oder an einem speziell vereinbarten Ort.

Bei der Rückgabe ist das Material in demselben Zustand zu hinterlassen, in dem es abgeholt wurde, mit Ausnahme der normalen Abnutzung und des Verschleißes. 


Reinigung

Das Gerät ist zu reinigen, zu trocknen und an den vorgesehenen Ort zurückzubringen. Gibt der Mieter das Gerät nicht vertragsgemäß zurück, so ist er stets verpflichtet, dem Vermieter die Kosten zu erstatten, die erforderlich sind, um das Gerät wieder in einen Zustand zu versetzen, in dem es für den Vermieter nutzbar ist. Es wird eine Reinigungsgebühr gemäß der aktuellen Preisliste erhoben, derzeit 300 SEK.


Kündigung


Der Vermieter ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn

(a) der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Vermieter nicht nachkommt und nicht innerhalb einer angemessenen Frist zahlt, nachdem der Vermieter ihn gemahnt hat

(b) das Gerät einer ungewöhnlichen Nutzung oder Vernachlässigung unterliegt, so dass die Gefahr einer erheblichen Wertminderung besteht

(c) der Leasingnehmer in anderer Weise gegen eine Bestimmung dieses Vertrags verstößt, deren Einhaltung für den Leasinggeber von wesentlicher Bedeutung ist.


Sicherheit - noch einmal!

Zum Schluss möchten wir noch einmal auf Ihre Sicherheit zurückkommen. Sie haben den Sicherheitslink sorgfältig geprüft. 

Und !!!!

 • Paddeln Sie NIEMALS ohne Schwimmweste.
 • Wenn der Mieter weniger als 40 kg oder mehr als 130 kg wiegt, erklärt sich der Mieter damit einverstanden, dass er seine eigene Schwimmweste mitbringt.
 • Wenn das Wasser kalt ist, a.) nicht alleine paddeln, b.) in Ufernähe paddeln, c.) die erforderliche Kleidung tragen = DROUGHT.
 • Informieren Sie sich über das Wetter, bevor Sie losfahren. Bei unsicherer Wetterlage: a.) nicht alleine paddeln, b.) in Ufernähe paddeln c.) die erforderliche Kleidung tragen = TROCKENHEIT.

Jegliche Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr des Mieters.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Condiciones generales para el alquiler de tablas de paddle surf y kayaks


Arrendador: 

Org no: 

Dirección: 

E-mail: 

Teléfono: 


Te vas a remar, ¡qué divertido! ¡¡¡Ya casi has terminado tu reserva!!! Pero antes de dejarte salir a la ola azul, queremos que leas y aceptes lo siguiente:

Normas de seguridad

Tu seguridad es lo más importante para nosotros. ¡Por eso queremos que estudies atentamente lo siguiente! El arrendatario declara que se ha familiarizado con el uso de la embarcación y ha estudiado los consejos de seguridad de la siguiente página web

El arrendatario se compromete a llevar un chaleco salvavidas durante todas las remadas. Si el arrendatario pesa menos de 40 kg o más de 130 kg, el arrendatario acepta que debe traer su propio chaleco salvavidas.

El arrendatario se compromete a remar por su cuenta y riesgo.


Condiciones de reserva y cancelaciones

Todas las reservas son vinculantes y en caso de cancelación no hay reembolso. Para reembolsos en caso de cancelación por enfermedad, el arrendatario deberá ponerse en contacto con su compañía de seguros.


Uso del equipo

El equipo puede ser utilizado para uso normal dentro de Suecia por el arrendatario o, con el consentimiento del arrendatario y bajo su responsabilidad, por otra persona. El arrendatario es responsable de que todos los usuarios hayan leído estas condiciones.


Alquiler, fianza y recargos por demora

El alquiler del equipo se paga en el momento de la reserva. El arrendatario es responsable ante el arrendador de que el equipo no sufra daños ni se pierda durante el período de alquiler. El Arrendador tiene derecho a cobrar un depósito además del alquiler para cubrir cualquier daño o pérdida del equipo. El Arrendador abonará la fianza a más tardar 48 horas después de la finalización del periodo de alquiler. 


El Arrendador tiene derecho a cargar en la tarjeta de crédito del Arrendatario los daños y/o pérdida del equipo de acuerdo con la lista de precios vigente. En caso de daños, como alternativa a la indemnización descrita anteriormente y de acuerdo con el Arrendador, el Arrendatario tiene derecho a hacer reparar profesionalmente los daños a su cargo. En este caso, el Arrendatario deberá pagar el alquiler hasta que el equipo sea reparado y devuelto al Arrendador. 


En caso de que no sea posible efectuar el cargo en la tarjeta de crédito del Arrendatario, el Arrendador tiene derecho a facturar al Arrendatario, debiendo éste liquidar la factura en el plazo de 10 días a partir de la fecha de facturación.


Mantenimiento y cuidado

El Arrendatario es responsable del cuidado adecuado del equipo y debe asegurarse de que se devuelve limpio y en buen estado de funcionamiento.

El Arrendador tiene derecho a cobrar al Arrendatario una tasa de limpieza de 300 SEK si el equipo se devuelve sin limpiar después de su uso.


Notificación

El Arrendatario deberá notificar al Arrendador lo antes posible cualquier avería o daño que sufra el equipo, así como cualquier robo que se produzca durante el periodo de alquiler. Tras dicha notificación, el arrendador informará al arrendatario de las medidas a tomar.

Daños causados por un tercero / accidente / robo, invocación de la póliza de seguro

En caso de robo o daños en el equipo causados por un tercero, es responsabilidad del Arrendatario denunciar el robo/daño a la policía del lugar donde se haya producido el robo/daño e, incluso en caso de accidente, hacer uso de su propio seguro para solicitar el reembolso de los gastos cobrados al Arrendatario por el Arrendador. El Arrendador no es responsable en estos casos y cobrará al Arrendatario de acuerdo con estas condiciones especiales.


Devolución del material 

Puede haber alguien remando y esperando a que devuelvas tu SUP/kayak a la hora acordada. Así que ten en cuenta que si te vas demasiado tarde, podría significar que la experiencia de remo de otra persona se arruine. ¡¡¡Así que asegúrate de ajustarte a la hora de devolución!!!

Si no puedes devolver el SUP/kayak a tiempo, por favor NOTIFÍCANOS por teléfono o SMS a través del número que aparece en la confirmación de tu reserva. Al hacer clic en la casilla de abajo, aceptas que carguemos en tu tarjeta un recargo de 500 SEK además del coste adicional de alquiler según nuestra lista de precios por el tiempo que alquiles el SUP / kayak además del tiempo acordado. 

Al finalizar el periodo de alquiler, el arrendatario deberá devolver el equipo en el lugar donde lo recogió o en un lugar acordado específicamente.

En el momento de la devolución, el equipo deberá dejarse en las mismas condiciones en que se recogió, salvo el desgaste normal. 


Limpieza

El equipo deberá ser limpiado, secado y devuelto al lugar designado. Si el arrendatario no devuelve el equipo según lo acordado, siempre estará obligado a reembolsar al arrendador los costes necesarios para devolver el equipo a un lugar donde pueda ser utilizado por el arrendador. Se cobrará una tasa de limpieza según la lista de precios vigente, actualmente 300 SEK.


Cancelación


El arrendador tiene derecho a rescindir el contrato si

(a) el arrendatario incumple sus obligaciones de pago al arrendador y no paga en un plazo razonable después de que el arrendador se lo haya recordado

(b) el equipo está sometido a un uso anormal o a una negligencia tal que existe un riesgo significativo de depreciación de su valor

c) el arrendatario incumple de otro modo una disposición de este contrato cuyo cumplimiento es de importancia esencial para el arrendador.


Seguridad - ¡otra vez!

Por último, queremos volver una vez más a su seguridad. Has comprobado cuidadosamente el enlace de seguridad. 

¡¡¡¡Y !!!!

NUNCA reme sin chaleco salvavidas.

 • Si el arrendatario pesa menos de 40 kg o más de 130 kg, se compromete a traer su propio chaleco salvavidas.
 • Si el agua está fría a.) no reme solo, b.) reme cerca de la orilla c.) lleve la ropa necesaria = HUMEDAD.
 • Comprueba el tiempo antes de salir. Si no está seguro del tiempo: a.) no reme solo, b.) reme cerca de la orilla c.) lleve la ropa necesaria = VESTIMENTA SECA.

Todo uso es por cuenta y riesgo del arrendatario.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Conditions générales pour la location de SUP et de kayak


Bailleur : 

N° Org : 

Adresse : 

Courriel : 

Téléphone 


Vous allez pagayer, quel plaisir ! Vous avez presque terminé votre réservation !!! Mais avant de vous laisser partir sur la vague bleue, nous voulons que vous lisiez et acceptiez ce qui suit :

Règles de sécurité

Votre sécurité est la chose la plus importante pour nous. C'est pourquoi nous vous demandons d'étudier attentivement ce qui suit ! Le locataire déclare s'être familiarisé avec l'utilisation du bateau et avoir pris connaissance des conseils de sécurité sur le site Internet suivant

Le locataire s'engage à porter un gilet de sauvetage pendant toute la durée de la navigation. Si le locataire pèse moins de 40 kg ou plus de 130 kg, il accepte d'apporter son propre gilet de sauvetage.

Le locataire accepte de pagayer à ses propres risques.


Conditions de réservation et d'annulation

Toutes les réservations sont contraignantes et en cas d'annulation, il n'y a pas de remboursement. Pour les remboursements en cas d'annulation pour cause de maladie, le locataire doit contacter sa compagnie d'assurance.


Utilisation du matériel

Le matériel peut être utilisé pour un usage normal en Suède par le locataire ou, avec le consentement du locataire et sous sa responsabilité, par une autre personne. Le locataire est tenu de s'assurer que tous les utilisateurs ont pris connaissance des présentes conditions.


Location, caution et frais de retard

La location du matériel est payée au moment de la réservation. Le locataire est responsable envers le bailleur de veiller à ce que le matériel ne soit pas endommagé ou perdu pendant la période de location. Le bailleur est en droit de demander une caution en plus du loyer pour couvrir tout dommage ou perte du matériel. Le bailleur verse la caution au plus tard 48 heures après la fin de la période de location. 


Le bailleur est en droit de débiter la carte de crédit du locataire pour le matériel endommagé et/ou perdu, conformément à la liste de prix en vigueur. En cas de dommages, le locataire a le droit, au lieu d'indemniser le bailleur comme décrit ci-dessus et en accord avec le bailleur, de faire réparer les dommages par un professionnel à ses propres frais. Dans ce cas, le locataire doit payer le loyer jusqu'à ce que le matériel soit réparé et restitué au bailleur. 


S'il n'est pas possible de débiter la carte de crédit du locataire, le bailleur a le droit de facturer le locataire, qui doit régler la facture dans les 10 jours suivant la date de facturation.


Entretien et maintenance

Le locataire est responsable de l'entretien du matériel et doit s'assurer qu'il est restitué propre et en état de marche.

Le bailleur est en droit de facturer au locataire des frais de nettoyage d'un montant de 300 SEK si le matériel est restitué sans avoir été nettoyé après utilisation.


Notification

Le locataire est tenu d'informer le bailleur dans les plus brefs délais de tout défaut ou dommage subi par le matériel et de tout vol survenu pendant la période de location. Suite à cette notification, le bailleur informera le locataire des mesures à prendre.


Dommages causés par un tiers / accident / vol, mise en jeu de la police d'assurance

En cas de vol ou de dommage causé au matériel par un tiers, il incombe au locataire de déclarer le vol/dommage à la police du lieu où le vol/dommage s'est produit et, même en cas d'accident, de faire appel à sa propre assurance pour obtenir le remboursement des frais facturés au locataire par le bailleur. Le bailleur n'est pas responsable dans de tels cas et facturera le locataire conformément aux présentes conditions particulières.


Restitution du matériel 

Il se peut que quelqu'un soit en train de pagayer et attende que vous rendiez votre SUP/kayak à l'heure convenue. Gardez donc à l'esprit que si vous partez trop tard, vous risquez de gâcher l'expérience de pagayage de quelqu'un d'autre. Veillez donc à respecter l'heure de restitution !

Si vous ne pouvez absolument pas rendre le SUP/kayak à l'heure convenue, veuillez nous NOTIFIER par téléphone ou SMS au numéro figurant sur votre confirmation de réservation. En cliquant sur la case ci-dessous, vous acceptez que nous facturions des frais de retard de 500 SEK sur votre carte en plus du coût de location supplémentaire selon notre liste de prix pour la durée de location du SUP / kayak en plus de la durée convenue. 

À la fin de la période de location, le locataire doit rendre l'équipement à l'endroit où il l'a récupéré ou à un endroit spécifiquement convenu.

Lors de la restitution, l'équipement doit être laissé dans le même état que lorsqu'il a été pris en charge, à l'exception de l'usure normale. 


Nettoyage

Le matériel est nettoyé, séché et remis à l'endroit prévu. Si le locataire ne restitue pas le matériel conformément au contrat, il est toujours tenu de rembourser au bailleur les frais nécessaires à la remise en état du matériel afin qu'il puisse être utilisé par le bailleur. Des frais de nettoyage sont facturés conformément à la liste de prix actuelle, soit 300 SEK.


Résiliation

Le bailleur a le droit de résilier le contrat si

(a) le locataire ne respecte pas ses obligations de paiement envers le bailleur et ne paie pas dans un délai raisonnable après que le bailleur le lui a rappelé

(b) le matériel fait l'objet d'un usage anormal ou d'une négligence telle qu'il existe un risque important de dépréciation de sa valeur

c) le preneur enfreint de toute autre manière une disposition du présent contrat dont le respect revêt une importance essentielle pour le bailleur.


La sécurité - encore !

Pour terminer, nous souhaitons revenir sur votre sécurité. Vous avez soigneusement vérifié le lien de sécurité. 

Et ! !!!

Il ne faut JAMAIS pagayer sans gilet de sauvetage.

 • Si le locataire pèse moins de 40 kg ou plus de 130 kg, il accepte d'apporter son propre gilet de sauvetage.
 • Si l'eau est froide a.) ne pas pagayer seul, b.) pagayer près du rivage c.) porter les vêtements nécessaires = DROUGUE.
 • Vérifiez la météo avant de sortir. En cas d'incertitude sur le temps : a.) ne pas pagayer seul, b.) pagayer près du rivage c.) porter les vêtements nécessaires = VÊTEMENTS DE SÉCHAGE.

Toute utilisation se fait aux risques et périls du locataire.

COOKIE CONSENT OPTIONS

The options provided in this section allow you to customize your consent preferences for any tracking technology used for the purposes described below. To learn more check our privacy policy.